Antarktisseminar 3.-4. mai 2022, Tromsø

Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd inviterer til Antarktisseminar 3.-4. mai 2022 i Tromsø. Seminaret er det fjerde i rekken og følger opp seminarene fra 2016, 2018 og 2020.  
 
Seminaret har som hovedformål å være møteplass for alle Antarktisforskere i Norge. Seminaret er en arena for formidling av aktiviteter, resultater og annen informasjon. 

Intensjonen er å gjennomføre Antarktisseminaret som et fysisk møte i Tromsø i mai, men om nasjonale restriksjoner ikke tillater det vil komiteen vurdere alternative løsninger.  

 

Påmelding og innsending av abstract
(Scroll to bottom for information in English about seminar registration)

Vi har utvidet fristen for å sende inn abstract til poster til 25. april - fristen for å sende inn abstract til muntlig presentasjon er passert. Utkast til program er klart, og bidragsyterne er informert.

Til den utvidede fristen for abstract ønsker vi oss særlig postere innen biologi eller humaniora/samfunnsfag, da vi har få av de i programmet for øvrig.

Bidrag kunne sendes inn til en av følgende tre interdisiplinære sesjoner: 

 1. Antarktis fra kontoret
 2. Hav-is interaksjon 
 3. Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid og framtid 

Se mal for abstract til poster under fanen "Abstact"

Påmelding via fanen "Påmelding"

Påmeldingsfrist: 25. april 2022.  Hvis du har spørsmål om påmeldingen så kan du sende en mail til Marianne (mjo@forskningsradet.no).  


Seminarets webside
seminarets webside ligger mer informasjon om seminaret.


Ramme for seminaret
Selve seminaret foregår 3.-4. mai, med start kl. 09:00 3. mai og avslutning ca. kl. 16:00 4. mai.
3. mai blir det buffet-middag og kveldsunderholdning som en del av seminaret.


Kontaktpersoner
Norsk Polarinstitutt: Christina A. Pedersen (christina.pedersen@npolar.no) og Birgit Njåstad (birgit.njaastad@npolar.no
Norges forskningsråd: Jon Børre Ørbæk (jbo@forskningsradet.no) og Marianne Johansen (mjo@forskningsradet.no
 

 

Info in English about seminar registration and submission of abstract

We have extened the deadline for abstract submission for poster to 25 April - the deadline for abstract submission for oral presentation has passed. The tentaive program is ready, and the presenters have been informed.

For the extended deadline for abstrct submission we particularly wish to receive posters within biology or humanities/social sciences as we have few of those in the program. 

Submission could be sent to one of the following three interdisciplinary sessions: 

 1. Antarctica from your office
 2. Ocean-ice interaction
 3. Antarctica and the Southern Ocean: past, present, future 

Se template for abstract submission for poster under the tab "Abstract"

Registration on the tab "Påmelding"

Registration deadline: 25 April 2022.  If you have questions about the registration you can send an email to Marianne (mjo@forskningsradet.no).


Seminar website
On the seminar website you find additional information about the seminar.


Framework for the seminar
The seminar takes place 3-4 May, starting at 9 AM 3 May and ending about 4 PM 4 May.
3 May there will be a buffet-dinner and evening entertainment as part of the seminar.

Contact persons
Norwegian Polar Institute: Christina A. Pedersen (christina.pedersen@npolar.no) og Birgit Njåstad (birgit.njaastad@npolar.no
The Research Council of Norway: Jon Børre Ørbæk (jbo@forskningsradet.no) og Marianne Johansen (mjo@forskningsradet.no
 

 

 

 

Påmelding

Deltakerne ordner og betaler selv reise og hotell

 

Hotell 

Seminardeltagerne må selv ordne overnatting i forbindelse med seminaret. Vi har gjort en blokk-booking av rom på Thon Hotel Tromsø som deltagerne kan benytte seg av om ønskelig (link her). Prisen er 1195 NOK per person/per natt, og inkluderer frokost og tilgang til treningsrom.  

Hotellbestillinger via denne linken må gjøres innen 18. april. Rommene kan kanselleres vederlagsfritt frem til kl 16:00 samme dag som ankomst.  

 

REGISTRERING: 

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 3. mai 2022 kl. 09.00
Til onsdag 4. mai 2022 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 28. april 2022 kl. 12.08

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

Et mer utfyllende program er tilgjengelig her.

Book of abstracts er tilgjengelig her.

Lenke til deltakerliste her.

 

 • Tirsdag 3. mai

 • 09:00 - 10:15

  Velkommen

 • 10:15 - 10:45

  Kaffe og beinstrekk

 • 10:45 - 12:15

  Troll Observing Network infrastruktur

 • 12:15 - 13:15

  Lunch

 • 13:15 - 15:00

  Antarktis fra kontoret

  Feltarbeid spiller en viktig rolle for mye, om ikke det meste av antarktisforskningen. En del forskning (f.eks. innenfor modellering) kan likevel gjøres uten at forskere har opphold i Antarktis: data fra skipslogger, jordobservasjonssatellitter og andre kilder kan benyttes som grunnlag for studier. Men noe går kanskje også tapt når forskerne selv ikke har feltopphold i Antarktis: For eksempel kan personlig kunnskap om feltlokaliteter gi innsikt som man kan glipp av når man belager seg bruk av fjerninnsamlet data. Denne sesjonen tar imot bidrag som tar for seg alle aspekter av antarktisforskning utført fra kontoret, inkludert både resultatene av slik forskning og fordelene eller ulempene ved valgte tilnærminger til slik forskning. 

 • 15:00 - 15:20

  Kaffe og beinstrekk

 • 15:20 - 17:05

  Hav-is interaksjon

  I Antarktis er vann og is i nær kontakt og begge påvirker hverandre ulike måter. I denne sesjonen inviterer vi til bidrag som fokuserer prosesser langs iskanten, især interaksjonen mellom hav, isbreer og isbremmer. Temaer som kan belyses inkluderer  prosesser knyttet til isbremmer og innlandsisen, som smelting, kalving og (in)stabilitet, samt påvirkingen av innlandsiser havets biogeokjemi og marine økosystemer. Vi ønsker velkommen bidrag fra ulike disipliner som bygger observasjons-, fjernmålings- og/eller modelleringsmetoder. 

 • 17:05 - 19:00

  Postersesjon

 • 19:00 -

  Middag

 • Onsdag 4. mai

 • 08:45 - 09:00

  Kaffe

 • 09:00 - 10:45

  Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid og framtid

  Antarktis er et gåtefult kontinent  der informasjon om naturlige prosesser og forhold som eksisterte og fant sted før instrumentelle målinger ble påbegynt er arkivert. Derfor kan Antarktis potensielt brukes som et fortidens analog for nær of fjern fremtid. Antarktis sin fremtid er også avhengig  av de valg menneskeheten gjør, samt miljøendringer av global karakter. Sesjonen inviterer til bidrag som belyser prosesser i Antarktis fra jordens indre til universets ytre, og langs tidslinjer som strekker seg fra den geologiske fortid, via historiske arkiver, samt nåtiden og fremtiden. 

 • 10:45 - 10:55

  Tid for fotografering

 • 10:55 - 11:45

  Kaffepause, beinstrekk, mingletid og tid for egne sidemøter

 • 11:45 - 12:45

  Lunch

 • 12:45 - 14:45

  SCAR sesjon

 • 14:45 - 15:00

  Kaffe og beinstrekk

 • 15:00 - 15:55

  Avslutning

Abstract

Vi utvider fristen for å sende inn abstract til poster til 25. april

Fristen for å sende inn abstract for muntlig presentasjon er utgått. Utkast til program er klart, og bidragsyterne er informert.

(Scroll to bottom for information in English about abstract submission)  

Til den utvidede fristen for abstract ønsker vi oss særlig postere innen biologi eller humaniora/samfunnsfag, da vi har få av de i programmet for øvrig.

Bidrag kan sendes inn til en av følgende tre interdisiplinære sesjoner: 

1. Antarktis fra kontoret

2. Hav-is interaksjon

3. Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid, framtid 

 

For innsending av abstract til poster bruker du denne malen.

Frist for innsending av abstract til poster 25. mars 2022 

Abstractet kan sendes til Marianne (mjo@forskningsradet.no).  

 

Sesjonene:

Antarktis fra kontoret
Feltarbeid spiller en viktig rolle for mye, om ikke det meste av antarktisforskningen. En del forskning (f.eks. innenfor modellering) kan likevel gjøres uten at forskere har opphold i Antarktis: data fra skipslogger, jordobservasjonssatellitter og andre kilder kan benyttes som grunnlag for studier. Men noe går kanskje også tapt når forskerne selv ikke har feltopphold i Antarktis: For eksempel kan personlig kunnskap om feltlokaliteter gi innsikt som man kan gå glipp av når man belager seg på bruk av fjerninnsamlet data. Denne sesjonen tar imot bidrag som tar for seg alle aspekter av antarktisforskning utført fra kontoret, inkludert både resultatene av slik forskning og fordelene eller ulempene ved valgte tilnærminger til slik forskning. 

Hav-is interaksjon
I
Antarktis er vann og is i nær kontakt og begge påvirker hverandre ulike måter. I denne sesjonen inviterer vi til bidrag som fokuserer prosesser langs iskanten, især interaksjonen mellom hav, isbreer og isbremmer. Temaer som kan belyses inkluderer  prosesser knyttet til isbremmer og innlandsisen, som smelting, kalving og (in)stabilitet, samt påvirkingen av innlandsiser havets biogeokjemi og marine økosystemer. Vi ønsker velkommen bidrag fra ulike disipliner som bygger observasjons-, fjernmålings- og/eller modelleringsmetoder.

Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid, framtid
Antarktis er et gåtefult kontinent  der informasjon om naturlige prosesser og forhold som eksisterte og fant sted før instrumentelle målinger ble påbegynt er arkivert. Derfor kan Antarktis potensielt brukes som et fortidens analog for nær of fjern fremtid. Antarktis sin fremtid er også avhengig  av de valg menneskeheten gjør, samt miljøendringer av global karakter. Sesjonen inviterer til bidrag som belyser prosesser i Antarktis fra jordens indre til universets ytre, og langs tidslinjer som strekker seg fra den geologiske fortid, via historiske arkiver, samt nåtiden og fremtiden. 

 

We extend the deadline for Abstract submission for poster till 25. April.

The deadline for abstact submission for oral presentation has expired. The tentaive program is ready, and the presenters have been informed.

For the extended deadline for abstrct submission we particularly wish to receive posters within biology or humanities/social sciences as we have few of those in the program. 

Submissions can be sent to the following three interdisciplinary sessions:

 1. Antarctica from your office
 2. Ocean-ice interaction
 3. Antarctica and the Southern Ocean: past, present, future 

For abstract submission for poster use this template.

Deadline for abstract submission for poster is 25 March 2022

The abstract should be sent to Marianne (mjo@forskningsradet.no). 

 

The sessions:

Antarctica from your office
Fieldwork is essential to many, if not most aspects of Antarctic research. A great deal of research (including in fields such as modelling) can nevertheless be done without visiting Antarctica: datasets from ships logs, earth observation satellites, and other sources can facilitate research. Yet something is also perhaps lost when researchers do not visit Antarctica: for instance, personal knowledge of field sites can also produce insights that may be missed were the data collected remotely. This session welcomes contributions that address any aspect of Antarctic research conducted from one’s office, including both the results of that research and the advantages or disadvantages of the approach chosen. 

Ocean-ice interaction
In Antarctica, ocean and ice are in close contact, and impact each other in various ways. In this session we invite contributions focussing on ice margin processes, and especially interactions between ocean
, glaciers and ice shelves. Topics may include ice shelf and ice sheet processes such as melting, calving, and (in)stabilities, as well as the impact of ice sheets on ocean biogeochemistry and marine ecosystems. We welcome contributions from various fields, using observational, remote sensing and/or modelling techniques.

Antarctica and the Southern Ocean: past, present, future
Antarctica is an enigmatic continent archiving information about natural processes and conditions beyond instrumental records, thus, potentially providing past analogues for the near and distant future. The future of Antarctica is dependent also upon human choices and environmental changes with a global character. This session invites contributions addressing processes in Antarctica ranging from the deep earth to space, along a timeline ranging from the geological past, via historical records and the present into the future.